Miljö & Kvalitet

Miljö
Hedlundgruppen arbetar för att vår miljöpåverkan ska stödja en hållbar utveckling. En hållbar utveckling definieras av FN som ”En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”. Konkret innebär detta att:

- Vi i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför tar miljöhänsyn i syfte att minska vår miljöpåverkan. Alternativ som innebär en mindre påverkan på miljön ska alltid utvärderas.

- Vi uppfyller gällande lagar och bestämmelser samt samarbetar med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i överensstämmelse med samhällets miljömål.

- Vi ständigt håller en dialog med våra leverantörer avseende miljöhänsyn och ställer krav utöver gällande lagar, regler och förordningar.

- Vi kontinuerligt ökar vår miljökompetens och engagerar samtliga anställda i miljöarbetet

- Vi arbetar för att minska användningen av energi och hanterar vårt avfall på bästa sätt.

- Vi arbetar med att effektivisera våra transporter för att minska miljöpåverkan.

- Vi ska kunna erbjuda miljöcertifierade alternativ och aktivt arbetar för att våra kunder ska välja miljömärkta varor.

Kvalitet
Hedlundgruppen arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvaliteten på de produkter vi tillhandahåller. Specifikationen över produkt och de krav vi ställer på såväl produkt, tillverkningsprocess som förpackning och andra delar av varuförsörjningskedjan sker i Sverige. Arbetet sker i största utsträckning direkt vid tillverkning i Asien. Vid kontoret i Kina arbetar drygt 20 personer med kvalitetsfrågor. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att kvalitetssäkra att angivna specifikationer följs, tillverkningsprocessen, färdig produkt, förpackning och leveranssäkerhet. Utöver kvalitetsinspektion görs även en grundlig revision av arbetsmiljö, se Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR)
Hedlundgruppen har arbetat med Asien sedan 1950-talet. Många av de affärskontakter vi har går flera generationer tillbaka. Att ha en långsiktighet i arbetet med leverantörer och att ta ett ansvar för arbetsmiljö och arbetsvillkor hos våra leverantörer har alltid varit en självklarhet. Hedlundgruppen har arbetat med Corporate Social Responsibility sedan innan begreppet var uppfunnet. Vid våra revisioner av fabriker går vi inte bara igenom kvaliteten utifrån ett produkt och tillverkningsperspektiv, lika viktigt är att kontrollera arbetsmiljön, att barnarbete inte förekommer, att lönerna minst uppgår till de lagstadgade, att övertid inte förekommer mer än tillåtet, att logi håller en acceptabel nivå, att matserveringen tillhandahåller lagad mat i tillräcklig mängd och rätt sammansättning. Det är en lång checklista som ska gås igenom. I samband med revisionen lämnas också förslag på hur tillverkarna ytterligare kan förbättra arbetsmiljön i sin verksamhet.